VHTK Chúa Nhật 6 TN Năm A

Thứ tư - 12/02/2020 19:44

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN A
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,17-37

 

Đức Giêsu kiện toàn Luật Mô-sê

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Đức công chính của người môn đệ

20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Đừng giận ghét (Lc 12:57-59)

21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Chớ ngoại tình

27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

Đừng ly dị (Mt 19:9; Mc 10:11-12; Lc 16:18)

31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Đừng thề thốt

33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
 

17 "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill.

18 Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place.

19 Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven. 20 I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven.

21 "You have heard that it was said to your ancestors, 'You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment.'22 But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, 'Raqa,' will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, 'You fool,' will be liable to fiery Gehenna.

23 Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you,24 leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift.

25 Settle with your opponent quickly while on the way to court with him. Otherwise your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison.

26 Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny.

27 "You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery.'28 But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart.

29 If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna.

30 And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna.

31  "It was also said, 'Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce.'32 But I say to you, whoever divorces his wife (unless the marriage is unlawful) causes her to commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery.

33 "Again you have heard that it was said to your ancestors, 'Do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow.'34 But I say to you, do not swear at all; not by heaven, for it is God's throne;35 nor by the earth, for it is his footstool; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.

36 Do not swear by your head, for you cannot make a single hair white or black.

37 Let your 'Yes' mean 'Yes,' and your 'No' mean 'No.' Anything more is from the evil one.


I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 9,24
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

01. Với lề luật Môsê, Đức Giêsu đến để làm gì? (Mt 5,17)
a. Kiện toàn.
b. Bãi bỏ.
c. Rao truyền.
d. Làm chứng.
 

02. Với những người chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị điều gì? (Mt 5,22)
a. Đưa ra tòa.
b. Phạt đời đời.
c. Lửa hỏa ngục thiêu đốt.
d. Đưa ra trước Thượng Hội Đồng.
 

03. Ai giận anh em mình, thì đáng bị điều gì? (Mt 5,21)
a. Sỉ vả.
b. Đánh đòn.
c. Đưa ra tòa.
d. Kết án ném đá.
 

04. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy làm gì? (Mt 5,30)
a. Trừng phạt nó.
b. Cột chặt lại.
c. Chặt mà ném đi.
d. Đừng bao giờ dùng tay phải mà phạm tội.
 

05. Với lời thề, Đức Giêsu khuyên bảo điều gì? (Mt 5,33)
a. Đừng thề chi cả.
b. Chỉ thề khi có lý do.
c. Khi có việc cần là cứ thề.
d. Chỉ thề những việc quan trọng.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai mắng anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục làm gì? (Mt 5,22)

02. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Đây là lời khuyên của ai? (x. Mt 5,29)

03. Đức Giêsu khuyên: đừng chỉ Trời mà thề, vì đó là ngai của ai? (Mt 5,34)

04. “Có” thì nói “có”, “không” thì nói “không”, thêm thắt điều gì là do ai? (Mt 5,37)

05. Những ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong đâu? (Mt 5,19)

06. Đức Giêsu nói : “Trước khi trời đất qua đi, thì 1 chấm 1 phết trong … … cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành”. (Mt 5,18)

07. Đây là nơi con người sẽ bị phạt khi sa ngã phạm tội.(x. Mt 5,29-30)

08. Nếu nó làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Đó là gì?(Mt 5,29)

09. Bị điệu ra trước Thượng Hội Đồng khi mắng anh em mình là gì? (Mt 5,22)

10. Với lề luật Môsê, Đức Giêsu đến để làm gì?(Mt 5,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Hễ “có” thì phải nói “có”,

“không” thì phải nói “không”,

thêm thắt điều gì là do ác quỷ."

Tin Mừng thánh Mátthêu 5,37

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Ánh sáng

* Tin mừng thánh Mátthêu 5,14a  

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Muối (Mt 5,13)
02. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
03. a. Trần gian (Mt 5,14)
04. a. Trên đế (Mt 5,15)
05. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)

III. Ô CHỮ

01. Cha (Mt 5,16)
02. Trên trời (Mt 5,16)
03. Thiên hạ (Mt 5,16)
04. Ánh sáng (Mt 5,14)
05. Chà đạp (Mt 5,13)
06. Trần gian (Mt 5,14)
07. Đức Giêsu (Mt 5,1-16)

 

Hàng dọc : Ánh sáng

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn tin: thanhlinh.net:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây